آقای دکتر Reza Jafari

Dr. Reza Jafari

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181853)

78
41
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers