آقای دکتر Mahmoud Ziaei

Dr. Mahmoud Ziaei

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181861)

4
29

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers