آقای Saeid Karimi

Saeid Karimi

استادیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181873)

96
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers