آقای دکتر Ebrahim Alizadeh mosavi

Dr. Ebrahim Alizadeh mosavi

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181876)

68
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers