آقای دکتر Abass Bakhshi Pour Roudsari

Dr. Abass Bakhshi Pour Roudsari

دانشیار، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181880)

23
61
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers