آقای Majid Saleh Bak

Majid Saleh Bak

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181890)

17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers