آقای دکتر Mohammad Solimannejad

Dr. Mohammad Solimannejad

استاد، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181893)

8
5
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers