آقای دکتر Mohammadreza Nili Ahmadabadi

Dr. Mohammadreza Nili Ahmadabadi

دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181973)

27
67
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers