آقای Masood Jamali Ashtiyani

Masood Jamali Ashtiyani

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181980)

14
3
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Researchs