علیرضا محدثی زرندی | سیویلیکا

علیرضا محدثی زرندی

دانشیار دانشگاه پیام نور کرمان، ایران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی علیرضا محدثی زرندی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه پیام نور (همه مراکز) (عضو هیات علمی)
  • دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه (مدیر مسئول)
  • دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه (هیات تحریریه)
  • سومین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست (رئیس کنفرانس)
  • سومین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
  • چهارمین کنفرانس علوم و فناوری شیمی کاربردی حسگرها و زیست حسگرها (عضو کمیته علمی - هیات داوران)