آقای دکتر Ali Khorsandi Taskouh

Dr. Ali Khorsandi Taskouh

دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182036)

5
26
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers