خانم دکتر Zahra Pour Zamani

Dr. Zahra Pour Zamani

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182052)

39
75

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers