آقای Farhad Nili

Farhad Nili

استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182060)

14
6
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers