آقای دکتر Ebrahim Barzegar

Dr. Ebrahim Barzegar

استاد- دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182064)

1
48
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers