آقای Mohammad Zamirain

Mohammad Zamirain

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

Researcher ID: (182093)

4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران