آقای دکتر Mahmoud Karimi Banadkooki

Dr. Mahmoud Karimi Banadkooki

Associate Professor, Faculty of Islamic Studies and Theology, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182116)

3
36
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers