آقای Reza Jalilzadeh

Reza Jalilzadeh

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان/ واحد اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182147)

107
8
46

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers