آقای Mohamad Hosein Baskabadi

Mohamad Hosein Baskabadi

استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد

Researcher ID: (182171)

1
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور