آقای Abolfazl Masoudian

Abolfazl Masoudian

دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان

Researcher ID: (182196)

1
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران