آقای دکتر Hossein Behrvan

Dr. Hossein Behrvan

استاد بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182216)

12
31
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers