آقای دکتر Ali Yousfi

Dr. Ali Yousfi

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182217)

15
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers