بی بی صدیقه فضلی بزاز | سیویلیکا

بی بی صدیقه فضلی بزاز

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

معرفی

تلفن
051-31801130

سمتهای علمی و اجرایی بی بی صدیقه فضلی بزاز در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه فردوسی مشهد (عضو هیات علمی)
  • دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران (هیات تحریریه)
  • فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت (هیات تحریریه)
  • مجله علوم پایه پزشکی ایران (سردبیر)

مقالات بی بی صدیقه فضلی بزاز در کنفرانس های داخلی

استفاده NSAIDs همراه با آنتی بیوتیک علیه بیوفیلم Pseudomonas aeruginosa- روشی برای غلبه بر مقاومت باکتری به درمان، از طریق مهار سیستم quorum sensing
سال 1396
ارائه شده در سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران

مقالات بی بی صدیقه فضلی بزاز در ژورنال های داخلی

غنی سازی و جداسازی باکتریوفاژهای لیتیک علیه ایزولههای پسودوموناس آئروژینوزا مقاوم به آنتی بیوتیک
سال 1388
ارائه شده در فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی و الکلی کلاله زعفران بر روی میکروب های پاتوژن دهان (استرپتوکوک موتانس، لاکتوباسیل،کاندیدا آلبیکنس)
سال 1395
ارائه شده در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد
بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی ماست های سنتی عشایر خراسان رضوی
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی