محمدرضا رضایتمند | سیویلیکا

دکتر محمدرضا رضایتمند

استادیار گروه مدیریت اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

معرفی

استان
اصفهان
شهر
اصفهان

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا رضایتمند در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد (هیات تحریریه)
  • مجله مدیریت اطلاعات سلامت (سردبیر)
  • مجله مدیریت اطلاعات سلامت (هیات تحریریه)
  • فصلنامه مدیریت فراگیر (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا رضایتمند در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان (عضو هیات علمی)
  • همایش مدیریت منابع و مصارف با رویکرد مدیریت هزینه (دبیر علمی)

مقالات بین المللی محمدرضا رضایتمند

"Patient Payment and Unhealthy Behavior: A Comparison across European Countries", Hindawi Limited, (2017), Vol 2017, No : 1-13
"Socio-economic Aspects of Health-Related Behaviors and Their Dynamics: A Case Study for the Netherlands", Maad Rayan Publishing Company, (2015), Vol 5, No 4: 237-251
"The impact of out-of-pocket payments on prevention and health-related lifestyle: a systematic literature review", Oxford University Press (OUP), (2012), Vol 23, No 1: 74-79

مقالات محمدرضا رضایتمند در کنفرانس های داخلی

مطالعه کیفی شیوه های ارزشیابی و بهبود عملکرد داوران مجله های علمی پژوهشی حوزه سلامت
سال 1397
ارائه شده در همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران

مقالات محمدرضا رضایتمند در ژورنال های داخلی

وقایع نگار درمان: ابزاری برای بررسی بهره مندی بیمه شدگان از خدمات سلامت
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت
تاثیر مشارکت بخش دولتی و خصوصی بر عملکرد بیمارستان ها: یک مطالعه مروری
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت
آشنایی با ماهیت، ضرورت، انواع و مشکلات انجام مطالعه بهره مندی به منظور بررسی و کنترل مصرف خدمات درمانی در سازمان های بیمه گر
سال 1397
ارائه شده در مجله مدیریت اطلاعات سلامت
اتلاف منابع بیمارستانی طرح تحول سلامت در زمینه اطلاعات و اسناد پزشکی و راهکارهای کاهش آن
سال 1397
ارائه شده در مجله مدیریت اطلاعات سلامت
هزینه های مستقیم سلامت در سازمان های بیمه گر منتخب و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان اصفهان در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴
سال 1397
ارائه شده در مجله مدیریت اطلاعات سلامت
ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک، اقتصادی- اجتماعی و مرتبط با سطح سلامت با تقاضای ویزیت پزشک عمومی در شهر اصفهان در سال های ۹۵-۹۴
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور
نیازسنجی دوره عالی بهداشت عمومی با گرایش مدیریت و اصلاحات نظام سلامت ویژه دانشجویان استعداد درخشان
سال 1399
ارائه شده در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی
بررسی علل کسورات صورتحساب های بیمه ای و ارایه ی راهکارهای پیشنهادی در
سال 1389
ارائه شده در مجله مدیریت اطلاعات سلامت
مستندسازی مدارک پزشکی و کسورات اعمال شده اداره ی بیمه ی خدمات درمانی
سال 1385
ارائه شده در مجله مدیریت اطلاعات سلامت