آقای Ahmad Ali Asad Pour

Ahmad Ali Asad Pour

دکترای اقتصاد و جامعه شناسی تاریخی از دانشگاه ماین هایم آلمان

Researcher ID: (182282)

19
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

Conference Papers