آقای Hasan Salehi Fath Abadi

Hasan Salehi Fath Abadi

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182316)

10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers