آقای دکتر Seyed Komeil Tayebi

Dr. Seyed Komeil Tayebi

استاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182449)

32
90
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers