آقای Hamidreza Rezaii

Hamidreza Rezaii

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182454)

51
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers