آقای Mohamad Afshar

Mohamad Afshar

مسئول کارگروه مهندسی هسته ای سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز

Researcher ID: (182574)

26
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

Conference Papers

Journal Papers