آقای دکتر AliHossine Najafi Abrandabadi

Dr. AliHossine Najafi Abrandabadi

استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182592)

29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers