علی حسین نجفی ابرند آبادی | سیویلیکا

دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی علی حسین نجفی ابرند آبادی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی (هیات تحریریه)
  • دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری (سردبیر)
  • دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری (هیات تحریریه)
  • فصلنامه تحقیقات حقوقی (هیات تحریریه)
  • مجله مطالعات حقوقی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی علی حسین نجفی ابرند آبادی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم اسلامی رضوی (عضو هیات علمی)
  • دانشگاه شهید بهشتی (عضو هیات علمی)

مقالات علی حسین نجفی ابرند آبادی در ژورنال های داخلی

نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
سلب آزادی پیشگیری محور با تاکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
جرم شناسی پست مدرن و رویکرد آن به جرم و علت شناسی جنایی
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
کلیشههای جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه های فرهنگ ایرانی
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
واکاوی سیاست کیفری تقنینی ایران در بستر گفتمان جنبش های مبارزه با جرایم تجاوز به اراضی ملی
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه مجلس و راهبرد
آسیب شناسی آموزش و پژوهش جرم شناسی در ایران
سال 1385
ارائه شده در دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری
انتقال سیاستهای کنترل جرم؛ انتقال داوطلبانه یا اجباری؟
سال 1400
ارائه شده در پژوهش نامه حقوق اسلامی
حق کیفر خرد بنیاد
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
ملاحظاتی پیرامون جرم بین المللی دولت
سال 1369
ارائه شده در مجله حقوقی بین المللی
درآمدی بر پیش نویس قانون بین الملل جزا
سال 1374
ارائه شده در مجله حقوقی بین المللی
مسائل مربوط به مسوولیت ناشی از بحران و جنگ خلیج [ فارس]
سال 1375
ارائه شده در مجله حقوقی بین المللی
به دنبال حقوق جزای مشترک اروپایی
سال 1376
ارائه شده در مجله حقوقی بین المللی
از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده (ضرورت یک تغییر بنیادی در سیاست جنائی کنونی)
سال 1371
ارائه شده در مجله حقوقی دادگستری
رویکرد سزاگر به کیفر در نظریه ی لیبرالیسم
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
رژیم بین المللی هراس اخلاقی: نقش رسانه
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
واکاوی اختیار قاضی در تخفیف مجازات
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
بزهکاری و شرایط اقتصادی بحثی کوتاه درباره بزهکاری و تحران اقتصادی
سال 1370
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
بحران سیاستهای جنایی کشورهای غربی
سال 1371
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
سیاست جنایی سازمان ملل متحد
سال 1375
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
سیاست جنایی
سال 1371
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
مسئولیت کیفری بین الملل
سال 1373
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری
سال 1376
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی
سال 1378
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
جایگزین های سلب آزادی و برآورد ترازنامه اجرای آنها در حقوق فرانسه
سال 1379
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
رویکرد جرم شناختی به خشونت در ورزش
سال 1379
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
آیا جرم وجود دارد؟
سال 1379
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی،از منبع جهانی تا واکنش نظام های کیفری داخلی
سال 1388
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
مداخله روان شناختی- اجتماعی زودرس در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه
سال 1381
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی
نقش دموکراسی در مشروعیت بخشی سیاست گذاری و فرآیند کیفری
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات حقوقی