آقای دکتر Niyaz Ali Ebrahimi Pak

Dr. Niyaz Ali Ebrahimi Pak

دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182594)

52
67
25
1
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

Education