آقای دکتر Niyaz Ali Ebrahimi Pak

Dr. Niyaz Ali Ebrahimi Pak

دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182594)

52
45
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs