آقای دکتر Naser Davatgar

Dr. Naser Davatgar

دانشیار و معاون پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182595)

43
64
51
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs