ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Hadi Asadi rahmani

Hadi Asadi rahmani

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182596)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Hadi Asadi rahmani در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
مدیر مسئول
مدیر مسئول
مدیر مسئول
سردبیر

سمتهای علمی و اجرایی Hadi Asadi rahmani در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Hadi Asadi rahmani Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دو ایزوله بومی باکتری آزوسپیریلوم بعنوان PGRP روی رشد، عملکرد و تامین ازت و فسفر گیاه گندمهمایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار1385
2دریافت فایل PDF مقالهاثر دو ایزوله بومی باکتری آزوسپیریلوم روی فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در خاک اطراف ریشه گیاه گندم در سطوح مختلف ازتنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر سویه های مختلف ریزوبیوم بر جذب عناصر ریزمغذی در گیاه لوبیانهمین کنگره علوم خاک ایران1384
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی برخی سویه های بومی ریزوبیوم همزیست لوبیا در تثبیت ازت در استان اصفهاننهمین کنگره علوم خاک ایران1384
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سوش های باکتری ریزوبیوم بر برخی صفات ریشه و غده بندی در ژنوتیپ های لوبیا چیتینهمین کنگره علوم خاک ایران1384
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد و جذب ازت در لوبیا تحت تأثیر تلقیح با ریزوبیوم، مصرف کود ازته و ریزوبیوم بومی خاکنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی تثبیت بیولوژیک ازت سویه های ریزوبیوم در همزیستی با دو رقم لوبیا به روش رقت ایزوتوپی ازت- 15دهمین کنگره علوم خاک ایران1386
8دریافت فایل PDF مقالهتولید و عدم تولید آنزیم - ACC دآمیناز در تعدادی از سودوموناسهای فلورسنتدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
9دریافت فایل PDF مقالهجداسازی، شناسایی و بررسی پتانسیل تولید سیانیدهیدروژن در برخی از سودوموناسهای فلورسنتدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
10دریافت فایل PDF مقالهمعرفی سودوموناسهای فلورسنت به عنوان باکتریهای حلکننده فسفاتهای معدنی نامحلولدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی توان تولید سیدروفور در تعدادی از سودوموناسهای فلورسنت بومی خاکهای ایراندهمین کنگره علوم خاک ایران1386
12دریافت فایل PDF مقالهتوانایی سودوموناسهای فلورسنت از نظر تولید سیانید هیدروژن و استفاده از ACC به عنوان منبع نیتروژندهمین کنگره علوم خاک ایران1386
13دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و ارزیابی توان تولید اکسین برخی از سودوموناسهای بومی خاکهای ایراندهمین کنگره علوم خاک ایران1386
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان تولید اکسین و سیانیدهیدروژن در برخی از جدایههای Flavobacteriumدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
15دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توان حل کنندگی فسفات معدنی نامحلول سودوموناسهای فلورسنت و باکتری جنس Flavobacteriumدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سودوموناسهای فلورسنت دارای فعالیت آنزیم ACC deaminase بر جوانه زنی ورشد دو رقم کلزا در شرایط شوردهمین کنگره علوم خاک ایران1386
17دریافت فایل PDF مقالهتولید پایدار و بهبود جذب عناصر غذایی ذرت در عکس العمل به تلقیح بذر توسط باکتریهای محرک رشددومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل برخی باکتری‌های ریزوبیوم همزیست لوبیا درتثبیت ازت و جذب عناصر خاک در استان اصفهاناولین همایش ملی حبوبات1384
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سوش‌های باکتری ریزوبیوم (Rhizobium phaseoli) بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌های لوبیا چیتی ( Phaseolus vulgaris L. )اولین همایش ملی حبوبات1384
20دریافت فایل PDF مقالهکودهای زیستی در ایران: فرصت ها و چالش هااولین کنگره چالشهای کود در ایران1389
21دریافت فایل PDF مقالهجایگاه کودهای بیولوژیک فسفاتی و ضرورت توسعه انها درکشاورزی ایراناولین کنگره چالشهای کود در ایران1389
22دریافت فایل PDF مقالهچالش های توصیه و کاربرد مایه تلقی حهای حاوی PGPR در ایراناولین کنگره چالشهای کود در ایران1389
23دریافت فایل PDF مقالهچالش های تکنولوژی تولید کودهای زیستی در ایراناولین کنگره چالشهای کود در ایران1389
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر باکتریهای فلاوباکتریوم و سودوموناسهای فلورسنت بر رشد، نمو و عملکرد گیاه گندمهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
25دریافت فایل PDF مقالهمعرفی بعضی صفات بیوکنترلی سودوموناسهای فلورسنتهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تعدیل اثر تنش شوری در گیاه گندم باکاربرد باکتری آزوسپریلوماولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
27دریافت فایل PDF مقالهمحلول پاشی برگی باکتریهای فیلوسفری ابزاری جهت افزایش عملکرد و بهبود تولید کلزا Brassica napus L.) درراستای تولید اشتغال و کشاورزی پایدارهمایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی1390
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکودهای بیولوژیک برروی عملکرد و میزان کلروفیل گیاه ریحان Ocimum Basilicum L.اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتلقیح بذربا باکتری های آزوسپیریلوم و ازتوباکتر برصفات مورفولوژیک سیاهدانه Nigella sativa Lدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی واکنش گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) به محلول پاشی اسیدآمینهدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
31دریافت فایل PDF مقالهاثرات کاربرد کود بیولوژیک و سطوح مختلف کود اوره برعملکردواجزای عملکردذرت شیرین سینگل کراس SC403دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیرمحلول پاشی اسیدآمینه و تلقیح بذور با باکتریهای افزاینده رشدبراجزای عملکرددانه و درصد روغن آفتابگردان تحت تنش کم آبی درمنطقه زنجاندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیرباکتریهای افزاینده رشدبرعملکردآفتابگردان تحت تنش خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرسویه های مختلف باکتری ریزوبیوم و محرک رشدگیاه بربرخی صفات زراعی درگیاه لوبیا چیتیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکردواجزاء عملکرد لوبیا تلقیح شده با ریزوبیوم و باکتریهای ریزوسفری افزاینده رشدگیاه pgprدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
36دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و بررسی تنوع زیستی باکتریهای ریزوبیوم جداسازی شده از گره های یونجه با استفاده از ITS-PCR-RFLP و 16S rRNA-PCR-RFLPدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
37دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فیلوژنی ریزوبیومهای جداسازی شده از گره های یونجه با استفاده از توالییایی ژنهای recA و atpDدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
38دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تأثیر سطوح مختلف کود آلی و شیمیایی بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی ذرت شیریندومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای رشد ریحان (ocimus basilicum L) تحت تأثیر کودهای بیولوژیک در شرایط کشت ارگانیکدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ت یین سویه مناسب باکتری ریزوبیوم در شرایط تنش خشکی در لوبیا چیتیپنجمین همایش ملی حبوبات1391
41دریافت فایل PDF مقالهاثرباکتریهاهی محرک رشدگیاه و سطوح مختلف NPK برغلظت نیتروژن ریحان سبز L. Ocimum basilicumهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
42دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد اسید آمینه و باکتری آزوسپریلیوم رشد بر توسعه رویشی و عملکرد دانه آفتابگردان درشرایط تنش کم آبیهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سودوموناس های فلورسنت محرک رشد گیاه بر میزان جذب عناصر غذایی و رشد کلزا در شرایط شوریازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
44دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی گونه های فلورسنت کننده سودوموناس از ریزوسفر برنج در استان مازندران و توانایی تولید اکسین توسط آن باکتری هایازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تراکم جمعیت و توانایی حلالیت فسفر گونه های فلورسنت کننده سودوموناس جدا سازی شده از ریزوسفر برنج در استان های شمالی ایرانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی ماندگاری باکتری باسیلوس گرم مثبت و قارچ تریکودرما در فرمولاسیون مایعیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
47دریافت فایل PDF مقالهمطالعه روند جذب عناصر غذایی دانه ذرت در پاسخ به تلقیح با باکتری های محرک رشد گیاهیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
48دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سویه های مختلف ریزوبیوم در تثبیت نیتروژن و عملکرد لوبیا در خراسان رضوییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
49دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر شرایط مختلف مدیریت تغذیه گیاهی بر بهبود جذب عناصر غذایی گیاه ذرتیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سوش های باکتری ریزوبیوم بر برخی صفات ریشه و غده بندی در ژنوتیپ های لوبیا چیتینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
51دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل برخی باکتری های ریزوبیوم همزیست لوبیا درتثبیت نیتروژن و جذب عناصر خاک در استان اصفهاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تلقیح دوگانه ریزوبیوم و باکتری های ریزوسفری افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا قرمزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
53دریافت فایل PDF مقالهصفات فیزیولوژیک در ارقام لوبیا قرمز تلقیح شده با ریزوبیوم و باکتری های ریزوسفری افزاینده رشد گیاه (PGPR)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سودوموناس های فلورسنت با فعالیت آنزیم ACC دآمیناز بر شاخص های فیزیولوژیکی کلزا در شرایط شوردهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی صفات گندم تلقیح شده با باکتری Azospirillum brasilense تحت تنش شوریهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
56دریافت فایل PDF مقالهاثر باکتری های محرک رشد گیاه و سطوح مختلف NPK برارتفاع گیاه ریحان سبزL.Ocimum basilicumهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
57دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرات تلقیح توأم بذر لوبیا قرمز Phaseolus vulgaris با ریزوبیوم و باکتری های محرک رشد گیاه PGPR بر کارآیی عملکرد ماده خشک و دانهدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحول باکتری های ریزوبیوم همزیست لوبیا نسبت به pHسومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1394
59دریافت فایل PDF مقالهاثرات باکتری های ریزوبیومی و قارچ های میکوریز آربسکولار در کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیا چیتی در شرایط تنش خشکیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بر برخی خصوصیات کیفی دانه ذرت رقم 704پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
61دریافت فایل PDF مقالهاثرات باکتری های ریزوبیومی و قارچ های میکوریزآربسکولار (AMF) درمقدار عناصر غذایی لوبیا چیتی در شرایط تنش خشکیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
62دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گوگرد بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک و عملکرد ذرت در الگوی کاشت گندم- ذرت در شمال استان خوزستانپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
63دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گوگرد بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک و عملکرد گندم در الگوی کاشت ذرت- گندم ذرت در شمال استان خوزستانپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
64دریافت فایل PDF مقالهEFFECT OF SYMBIOSIS INTERACTION OF MYCORRHIZAE ARBUSCULAR ON MINERAL UPTAKE IN WHEAT ( PISHTAZ CULTIVAR)نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران1397
65دریافت فایل PDF مقالهAPPLICATION OF CARBOXIN THIRAM FUNGICIDE AND AZOSPIRILLUM GENUS ON MINERALS NUTRIENT UPTAKE OF WHEAT PLANTنوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران1397
66دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- تغییرات مقدار روی و رشد کلزا در پاسخ به باکتری های محرک رشدشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398

Hadi Asadi rahmani Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر روی خصوصیات کمی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی توانایی باکتری های فلاوباکتریوم به عنوان کود زیستی برای افزایش عملکرد گندمفصلنامه آب و خاک1395
3دریافت فایل PDF مقالهاثر مقادیر کاهش یافته کودهای شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد کمی وکیفی علوفه شبدر ایرانیفصلنامه به زراعی کشاورزی1393
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی پراکنش مکانی شاخص های بیولوژیک کیفیت خاک در مزارع گندم دشت پاسارگادفصلنامه آب و خاک1396
5دریافت فایل PDF مقالهاثر باکتری Rhizobium leguminosarum b.v. phaseoli بر رشد، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و جذب عناصر غذایی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط تنش شوریفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1394
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات باکتریهای ریزوبیوم (Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli) بر عملکرد لوبیاچیتی تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه و مزرعهدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1397
7دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مولکولی برخی از ریزجانداران محرک رشد گیاهی و بررسی تاثیر آن ها بر برخی از شاخص های رشدی گندمفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1398
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تلقیح سویه های مختلف باکتری افزایش دهنده رشد گیاهی بر برخی از متابولیت ها، عملکرد و خاصیت آنتی اکسیدانی اسانس شوید (Anethum graveolens) تحت شرایط تنش کم آبیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1396
9دریافت فایل PDF مقالهاثرات بلند مدت کودهای شیمیایی بر ریزجانداران خاکدو فصلنامه مدیریت اراضی1399
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی فلور جلبکی جامعه پریفایتون در اکوسیستم‎های آبی استان گیلاندو فصلنامه زیست شناسی خاک1400
11دریافت فایل PDF مقالهکودهای زیستی فسفره و ضرورت توسعه آن ها درکشوردو فصلنامه مدیریت اراضی1393
12دریافت فایل PDF مقالهاثرات آلودگی خاک به کادمیوم بر توان گره‎‎‎‎‎‎‎زایی و تثبیت نیتروژن سویه‎های بومیسینوریزوبیوم ملیلوتی (Sinorhizobium meliloti) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1385
13دریافت فایل PDF مقالهاثر سویه های فلورسنت سودومونادس (Pseudomonas fluorescent) بر وضعیت هورمونی، قندهای محلول و پرولین ذرت تحت تنش خشکیمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1394
14دریافت فایل PDF مقالهاثرات آلودگی خاک به کادمیوم بر توان گره‎‎‎‎‎‎‎زایی و تثبیت نیتروژن سویه‎های بومیسینوریزوبیوم ملیلوتی (Sinorhizobium meliloti) فصلنامه علوم آب و خاک1385
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مایهزنی میکروبی بر کارایی مصرف آب و عملکرد لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط تنش خشکیفصلنامه علوم آب و خاک1397
16دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی، توانایی گره‌زایی و کارایی تثبیت نیتروژن باکتری‌های ریزوبیوم جداسازی شده از گره‌های یونجهدو فصلنامه زیست شناسی خاک1392
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات سویه‌های باکتری ریزوبیوم در عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی ((Phaseolus vulgaris L. در شرایط تنش خشکیدو فصلنامه زیست شناسی خاک1395
18دریافت فایل PDF مقالهمروری بر تحقیقات بیولوژی خاک و ویژگی‌های زیستی خاک‌های ایراندو فصلنامه زیست شناسی خاک1395
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل سویه‌های رایزوبیا به برخی تنش‌های محیطی و اثر تلقیح آن‌ها بر رشد و کارایی همزیستی گیاه لوبیادو فصلنامه زیست شناسی خاک1397
20دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و بررسی خصوصیات محرک رشدی و بیوکنترلی قارچ‌های اندوفیت جدا شده از برگ و میوه پستهدو فصلنامه زیست شناسی خاک1398
21دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی باکتری‌های آزوسپیریلوم از ریزوسفر گیاهان گندم و ذرت و تعیین برخی خصوصیات محرک رشدی آن‌هادو فصلنامه زیست شناسی خاک1398
22دریافت فایل PDF مقالهاثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز و اوره‌آز در یک خاک آهکیدو فصلنامه زیست شناسی خاک1399
23دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی باکتری‌های فیلوسفر ذرت و تعیین ویژگی های محرک رشدی گیاه آنهافصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1399
create: 2 June 2019 - view 732

Hadi Asadi rahmani annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords

Support