آقای Mohammad Jalali

Mohammad Jalali

عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182621)

99
83
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers