هاشم جاری نشین | سیویلیکا

هاشم جاری نشین

استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

معرفی

استان
هرمزگان
شهر
بندرعباس

سمتهای علمی و اجرایی هاشم جاری نشین در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان (عضو هیات علمی)
  • دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی (هیات تحریریه)