حمیدرضا علیزاده اطافور | سیویلیکا

حمیدرضا علیزاده اطافور

دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی ایران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی حمیدرضا علیزاده اطافور در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی ایران (عضو هیات علمی)
  • دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی (هیات تحریریه)