علی اکبر صالحی | سیویلیکا

علی اکبر صالحی

استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی علی اکبر صالحی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه صنعتی شریف (عضو هیات علمی)
  • مجله ی مهندسی عمران شریف (مدیر مسئول)
  • مجله ی مهندسی عمران شریف (هیات تحریریه)
  • مجله ی مهندسی مکانیک شریف (مدیر مسئول)
  • مجله ی مهندسی مکانیک شریف (هیات تحریریه)
  • مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف (مدیر مسئول)

مقالات علی اکبر صالحی در کنفرانس های داخلی

پرورش فیل ماهی (Huso huso) در استخرهای خاکی
سال 1386
ارائه شده در دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
بادگیر عنصری پایدار در معماری سنتی ایران
سال 1396
ارائه شده در دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
ماهی کفال خاکستری(Mugil cephalus ) گونه ای با قابلیت پرورش در آب شیرین تا شوردریایی
سال 1397
ارائه شده در دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
مطالعه برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب لب شور دریای مازندران در استخرهای پرورشی میگوی وانامی
سال 1397
ارائه شده در چهارمین همایش ملی میگوی ایران
مولد سازی میگوی وانامی((Litopenaeus vannamei با استفاده از آب دریای خزر
سال 1397
ارائه شده در چهارمین همایش ملی میگوی ایران
روند رشد میگو وانامی Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) در آب لب شور دریای خزر
سال 1397
ارائه شده در چهارمین همایش ملی میگوی ایران

مقالات علی اکبر صالحی در ژورنال های داخلی

ارتقای کارآفرینی در بخش دولتی؛ بررسی عوامل ساختاری
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه مدیریت توسعه و تحول