آقای Hoseein Bakhtiyari

Hoseein Bakhtiyari

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182861)

18
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers