آقای دکتر Seyedmostafa Mirsalim

Dr. Seyedmostafa Mirsalim

استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182926)

38
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers