آقای Reza Karimi

Reza Karimi

عضو کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس دهم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182968)

101
57
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

Conference Papers

Journal Papers

Researchs