آقای دکتر Amir Mohammad Haji Yousefi

Dr. Amir Mohammad Haji Yousefi

دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182980)

2
34

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers