آقای Eghbal Shakeri

Eghbal Shakeri

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183137)

244
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers