آقای دکتر Naser Hafezi moghaddas

Dr. Naser Hafezi moghaddas

هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183138)

277
70
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers