علیرضا چیت سازیان | سیویلیکا

دکتر علیرضا چیت سازیان

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی علیرضا چیت سازیان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فهم جایگاه مطالعات تاریخی در گستره پژوهش های مدیریت اسلامی (ارائه کننده)
  • اولین همایش ملی کاربرد موردکاوی در آموزش مدیران دولتی (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
  • دانشگاه امام صادق (عضو هیات علمی)

مقالات علیرضا چیت سازیان در ژورنال های داخلی

بررسی اثر رضایت از قراردادهای روان شناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول
طراحی و رتبهبندی مولفه های آمیخته بازاریابی داخلی فرش دستباف ایران
سال 1389
ارائه شده در دوفصلنامه گلجام
بررسی عوامل موثر بر پدیده طفره روی اجتماعی در فعالیت های گروهی مورد مطالعه: گروه های مطالعاتی دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)
سال 1389
ارائه شده در دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی
شناخت محتوای قرارداد روانشناختی در اعضای هییت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)
سال 1392
ارائه شده در دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی
فرامطالعه ای از پژوهش های حوزه ی مدیریت اسلامی؛ مورد مطالعه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
سال 1398
ارائه شده در دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی
تحلیل مقایسه‎ای تبیین نهادهای بازار کار از منظر نئوکلاسیک‎ها و نهادگرایان: رهنمودهایی برای خط‎مشی‎های بازار کار
سال 1398
ارائه شده در دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی
تکوین نظریه انگیزه خدمت‌رسانی عمومی از منظر روش‌شناسی بنیادین
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران
طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات دولت الکترونیک مورد مطالعه: دفاتر پیشخوان دولت
سال 1399
ارائه شده در دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات
بررسی انتقادی نظریههای متعارف انگیزش؛ بهسوی نظریه رشد
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی
واکاوی سازوکارهای حکمرانی منابع مشاع و ارائه دلالت هایی نهادی برای خط مشی گذاری؛ مطالعه موردی استحصال گیاهان دارویی مرتعی ایران
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه بهبود مدیریت
بررسی فرهنگ سازمانی دانشگاه امام صادق(ع) از دیدگاه اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاه برای گذار به وضعیت مطلوب
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی
طراحی نظام حکمرانی منابع مشترک مرتعی در جمهوری اسلامی ایران؛ کاربستی از رویکرد تحلیل نهادی
سال 1399
ارائه شده در دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی
مردمی سازی غربی و انقلابی؛ دو روح متفاوت
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه حکمرانی متعالی
بازخوانی نظام مسائل حکمرانی مراتع در جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی
ابعاد و مولفه های تحول در علوم انسانی در اندیشه مقام معظم رهبری و دلالت های آن بر علوم انسانی مطلوب جمهوری اسلامی
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه راهبرد فرهنگ
استخراج الگوی موفقیت سازمان فرهنگی داوطلبانه (مورد مطالعه: موسسه فرهنگی انوارالزهرا سلام الله علیها )
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج
الگوی تامین منابع نهاد مدرسه در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مشارکت مردمی
سال 1400
ارائه شده در دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی
پژوهش های مدیریت رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی: مرور دامنه ای
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه مدیریت اسلامی
بررسی تطبیقی نظام حکمرانی مراتع در ایران قبل و بعد از مصوبه ملی شدن مراتع: کاربستی از قواعد حقوق مالکیت در مدل تحلیل نهادی الینور آسترم
سال 1401
ارائه شده در مجله پژوهش های جغرافیای انسانی
طراحی مدل ابزارهای تغییر رفتار عموم در خط مشی رفتاری مبتنی بر اندیشه شهید مطهری (ره)
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه مدیریت دولتی
بررسی تاریخی - تحلیلی تحول مشارکت در حکمرانی نهاد آموزش ایران با تاکید بر تمدن اسلامی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی
خوانشی نو از نظام مسائل کلان تربیتی دانشجویان از منظر حکمرانی دانشگاهی اسلامی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه مدیریت اسلامی
شناسایی و تحلیل اهمیت- عملکرد شایستگی اعضای هیئت علمی موردمطالعه دانشگاه امام صادق (ع)
سال 1401
ارائه شده در پژوهش های مدیریت منابع سازمانی
مشارکت مردمی در نوآوری اجتماعی
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه مدیریت نوآوری
واکاوی اهمیت بینش های رفتاری در تحقق رابطه دانشگاه و اجتماع؛ دلالت هایی برای تحقق دانش بنیان شدن تولید
سال 1402
ارائه شده در دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی