آقای دکتر Jalal Shaygan

Dr. Jalal Shaygan

استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183175)

28
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers