آقای دکتر Ali Fathi Ashtiani

Dr. Ali Fathi Ashtiani

استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183220)

8
59
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers