آقای دکتر Ali Fathi-Ashtiani

Dr. Ali Fathi-Ashtiani

مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183220)

8
142
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers