آقای دکتر Cirous Javadpour

Dr. Cirous Javadpour

استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183258)

104
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers