آقای Eskandar Keshavarz Alamdari

Eskandar Keshavarz Alamdari

دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183263)

48
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers