آقای Alireza Khataei

Alireza Khataei

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183277)

41
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers