آقای دکتر Ahmadreza PisheVar

Dr. Ahmadreza PisheVar

استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183284)

29
4
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers